Máy phát điện Nippon Sharyo NES610SM

Máy phát điện Nippon Sharyo NES610SM

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng