Máy phát điện Nippon Sharyo NEA3504

Máy phát điện Nippon Sharyo NEA3504

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng